หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
แผนพัฒนา อ.ปากคาด
พืชเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แหล่งท่องเที่ยวเกษตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
Webboard
ติดต่อเรา
ตำบลปากคาด
ตำบลหนองยอง
ตำบลนากั้ง
ตำบลโนนศิลา
ตำบลสมสนุก
ตำบลนาดง
 
 
 
     

คำขวัญอำเภอปากคาด>> นครหิน ถิ่นเหนือสุดแดนอีสาน ตำนานถ้ำศรีธน คนปากยิ้ม ริมโขงสวย รวยไม้ผล <<

 
 :: ตำบลสมสนุก
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสมสนุก แต่ก่อนนี้เป็นป่ารกทึบ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่าป่าดงศรีชมภูโพนพิสัย ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจาก จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี แผ่วถางป่าทำการเกษตรและตั้งรกราก รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น แต่ก่อนนั้นการปกครองขึ้นกับตำบลหนองยอง และได้แยกการปกครองมาเป็นตำบลสมสนุก เมื่อปี พ.ศ.2532 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากคาด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ หมู่ 4 บ้านสมสนุก หมู่ 5 บ้านโป่งไฮ หมู่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ 7 บ้านหนองแวงใน หมู่ 8 บ้านปทุมรัตน์

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่เนิน และเป็นลูกคลื่น มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง เหมะสมในการทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ศรีชมภู, เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :

ตำบล

หมู่
บ้าน

จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จำนวนประชากร
(คน)

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนเกษตรกร

ประชากรทั้งหมด

ประชากรเกษตรกร

สมสนุก

8

849

739

4,040

1,903

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.สมสนุก
2. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
3. วัด 8 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
5. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
7. ลำห้วย 5 สาย
8. ฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ 1 แห่ง
 
 
 
 
 
email: pkdoae11@hotmail.com
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย โทร. 0-4248-1122